Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.02.2020 г.

На 28.02.2020 г. от 9,30 часа в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-471/22.01.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети по изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2019 г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2019 г.

докл. Д. Юлев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-466/10.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2020 година.

докл. Г. Думанов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-467/10.01.2020 г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-486/07.02.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2019 – 2023 година.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-497/20.02.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализиране на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-173/09.01.2020 г. от Тодор Михайлов – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-463/07.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно промяна в Решение №1070 по Протокол №56/20.09.2019 г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-465/10.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2020 г. и задълженията на Община Банско и ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-468/15.01.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот 02676.2.576, землище на гр. Банско, местност „Раковица”.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-470/17.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-482/31.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за ползване на два броя повърхностни водни обекти с идентификатори 02676.17.1515 и 02676.17.1491 по КК и КР на гр. Банско за полагане на кабелна линия.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-488/14.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД на отоплителна инсталация с котлоагрегат PYROTEC в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-489/14.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-490/14.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-491/17.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Никола Вапцаров” в гр. Банско (обект №9 в одобрената схема на гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-492/19.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Решение №1038 от Протокол №56/20.08.2015 г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-493/19.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно назначаването на инж. Тодор Тренчев за управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-495/20.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.350.419.2 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-496/20.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен в гр. Добринище (обект №3 в одобрената схема на гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-481/30.01.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на План за защита от бедствия на Община Банско.

докл. И. Сакарев

21. Парични помощи.

 


You are here