Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.04.2020 г.

На 30.04.2020 г. ще се състои неприсъствено заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-514/21.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно промяна срока на договор за кредит с №869/18.08.2020 г., сключен между Община Банско, „Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ” ЕАД и „Уникредит Булбанк” АД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-515/21.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно промяна срока на договор за кредит с №868/18.08.2020 г., сключен между Община Банско, „Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ” ЕАД и „Уникредит Булбанк” АД.