Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.05.2020 г.

На 28.05.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско на основание чл.28 ал.1 от ЗМСМА и т.12 от Заповед №РД-01-263/14.05.2020 г. на Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-498/24.02.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен план за младежта на Община Банско за 2020 г.

докл. А. Весков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-502/13.03.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Здравка Парапунова.

докл. Г. Главчев

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-505/02.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-480/30.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-513/21.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-500/10.03.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „Общински паркинги – Банско” ЕООД за 2019 г.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на предложение от Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори във връзка с докладна с вх. №ОС-01-518/05.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Общински паркинги – Банско” ЕООД.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-137/15.11.2019г. от Велина Полежанова – председател на Районен съд Разлог, относно избор на съдебни заседатели от Община Банско за Районен съд – Разлог.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-501/11.03.2020 г. Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване - ниви.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-507/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.14 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-508/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1.12 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-509/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ от 15 кв.м, находящ се на ъгъла на ул. „Цар Симеон” и пл. „Никола Вапцаров” (срещу аптека „Санита”) в гр. Банско (обект №18 по одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-510/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1611.61 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-511/15.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.36 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-517/28.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.161.15 в местността „Дуравецо”, в землището на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-519/08.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно съгласие за предприети от „ЮЗДП” ДП Благоевград действия за изменение на КК и КР с цел отразяване на съществуващ траен горски път „Харами Бунар”.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-520/13.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-План за регулация за изменение на уличната регулация между о.т. 881 и о.т. 883 по регулационния план на гр. Банско в участъка на ПИ 02676.501.5510 по КК на гр. Банско (част от УПИ І, кв.42)”.

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-521/13.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разрешително за ползване на повърхностен воден обект с идентификатор 02676.27.1510 по КК и КР на гр. Банско с цел допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица”.

докл. К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-197/13.03.2020 г. от Иван Сакарев – председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите, относно промени с състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет-Банско.

докл. И. Сакарев

21. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-585/08.04.2020 г. от Велина Кънчева – директор на дирекция „Социално подпомагане” Разлог, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г.

докл. И. Сакарев

22. Парични помощи.

докл. И. Сакарев