Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.06.2020 г.

На 30.06.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Избор на заместник-председатели на Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-639/01.06.2020 г. от Димитър Георгиев Слаев, относно освобождаването му от членство в Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД.

докл. А. Весков

3. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-640/01.06.2020 г. от Иван Георгиев Пицин, относно освобождаването му от членство в Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД.

докл. А. Весков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-522/27.05.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно избор на представител на Община Банско в колективния орган на управление на Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”.

докл. Д. Юлев

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-524/28.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно избор на делегат и заместник-делегат на Община Банско в Общото събрание на Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство”.

докл. Г. Думанов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-525/03.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско.

докл. Г. Думанов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-543/09.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на отчетните доклади за дейността на читалищата през 2019 г.

докл. Г. Думанов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-526/03.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-552/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на финансови средства, необходими за заплащане на местния данък, дължим за прехвърляне на имущество на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-546/12.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за уреждане на тристранните отношения след дарение на активи в полза на общинско дружество „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-547/12.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-554/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за участие на ученик в „Космически лагер Spase Camp Turkey 2020”.

докл. Г. Главчев

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-523/27.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в административната сграда на Кметство Добринище.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-530/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-531/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година, за които има подадени две и повече заявления.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-532/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти в землището на гр. Банско в местност „Бареви блата” с идентификатори: 02676.50.6 и 02676.50.9.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-533/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.130.40 в землището на гр. Добринище, местност „Тепченик”.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-534/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ 18 кв.м на ъгъла между ул. „Цар Симеон” и ул. „Тодор Александров” в гр. Банско (обект №14 от одобрената схема на гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-535/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-536/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.2 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-537/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.6 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-545/11.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен между ул. „България” и ул. „Цар Симеон” в гр. Банско (обект №4 в одобрената схема на гл. архитект на Община Банско.

докл. К. Дурчов

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-550/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-551/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.172.3, местност „Усоето”, землище на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-541/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план №1 за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2020 г.

докл. К. Дурчов

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-542/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансов план, ценоразписи с продажни цени на дървените материали и график за ползване на дървесина на ТП „ДГС Места”.

докл. К. Дурчов

27. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-553/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 07.07.2020г.

докл. К. Дурчов

28. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-555/18.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за прекратяване на дружество с общинско участие „Оксал Банско” АД.

докл. К. Дурчов

29. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-556/19.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП – Парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп за имот с идентификатор 02676.174.23, местност „Овиначе” по КК на гр. Банско”.

докл. К. Дурчов

30. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-558/19.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ”ПУП – ПЗ за ПИ 02676.146.48, местност „Герачини улици” по КК на гр. Банско за промяна на предназначението на имота от „нива” в „за жилищно строителство”” и „ПУП – ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 02676.146.48, местност „Герачини улици” по КК на гр. Банско, чрез преминаване през част от ПИ 02676.146.1, местност „Герачини улици” по КК на гр. Банско”.

докл. К. Дурчов

31. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-559/19.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ”Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 02676.9.200 по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за приют за животни”.

докл. К. Дурчов

32. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-560/22.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно комплексен инвестиционен проект, състоящ се от Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за строителство в земеделски имот с идентификатор 02676.2.340, местност „Дурово блато” по КК на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

33. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-561/22.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП-ПРЗ за изменение на границите на УПИ VІ, кв.67 по плана на гр. Банско, промяна на предназначението му от „за АПК” в „за търговски център, офиси и фитнес” и образуване на нов УПИ Х, кв.67 с предназначение „за трафопост”.

докл. К. Дурчов

34. Парични помощи.

докл. И. Сакарев

 

 


You are here