ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 14.06.2018г.

На 14.06.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-125/30.05.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-65/23.05.2018г., относно отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 02676.501.1023 по КК и КР на гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-127/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Подобряване на енергийната ефективност на общински административни сгради в Община Банско”.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-123/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Подобряване на образователната инфраструктура в Професионална лесотехническа гимназия гр. Банско”.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-123/05.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проект „Рехабилитация и реконструкция на съществуващо езеро в градски парк в гр. Банско”.

 

 

You are here