ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 12.07.2018г.

На 12.07.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-135/14.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-140/27.06.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Банско и издаване на сертификати клас В.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-142/04.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно утвърждаване договор за управление на „Общински паркинги - Банско” ЕООД.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-145/05.07.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2018г. и утвърждаване на График по чл.9 ал.1 от НУРВИДГТ по чл.95 ал.1 от Закона за горите.

 

 

You are here