ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.09.2018г.

На 20.09.2018 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-184/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на склад за зърнени храни, находящ се в имот №006247 в землището на с. Осеново.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-185/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на овчарник, находящ се в имот №003361 в землището на с. Осеново.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-186/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на краварник, находящ се в имот №006249 в землището на с. Осеново.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-187/30.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-188/30.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-190/07.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор 21498.187.5 в землището на гр. Добринище.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-192/11.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 09.10.2018г.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-195/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ 021498.158.21 по КК и КР на гр. Добринище, собственост на физически лица, за задоволяване на общински нужди.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-196/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.157.12, местност „Благиица” по КК и КР на гр. Добринище от „земеделска земя” в „за закрит плувен басейн””.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-197/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобрение на проект за „Изменение на „ПУП- Парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод за „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица””.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

 

You are here