ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.10.2018г.

На 23.10.2018 г. от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-203/08.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-204/08.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещения с обща площ 159 кв.м, находящи се в сграда, разположена в парцел VIII, пл. №138 в кв.13 по плана на с. Филипово.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-206/11.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-209/15.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Добринище”.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-213/17.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на „Отоплителна инсталация с котлоагрегат PYROTEC с единична мощност от 720 kW и горивна база дървесина” ведно с изграден топлопровод от ОУ „Св. Климент Охридски” до читалище „Димитър Благоев” и сградата на кметството в гр. Добринище.

 

 

You are here