ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.11.2018г.

На 22.11.2018 г. от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-220/24.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2016г. и 2017г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ЕООД – Благоевград.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-223/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.2 по КК и КР на с. Места.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-224/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 47857.102.157.1.4 по КК и КР на с. Места.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-225/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.3 по КК и КР на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-226/30.10.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.3 по КК и КР на гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-227/05.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-228/05.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен.      

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-235/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-236/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на сграда с идентификатор 02676.501.417.1 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-238/16.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2019г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места”.      

 

 

You are here