ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.12.2018г.

На 19.12.2018 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-241/20.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-248/03.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно възстановяване право на собственост по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Пиришанчин.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-249/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за обект „Актуализация, допълнение и обединяване на изготвени проекти за ул. „Найден Геров” гр. Банско от о.т.945 до о.т.659 и изграждане на тротоарни настилки и осветление на ул. „Явор””.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-252/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.28.29, местност „Карантията” по КК на гр. Банско от "земеделска земя" в "за жилищно строителство” и „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 02676.28.29, местност „Карантията” по КК на гр. Банско, чрез преминаване през част от ПИ 02676.28.30, местност „Карантията” по КК на гр. Банско”.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

You are here