ДНЕВЕН РЕД К-я ТСУ, ОС, земеделие и гори 17.01.2019г.

На 17.01.2019 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-260/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансов план и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали франко временен горски склад на ТП „ДГС Места”.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-261/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-262/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Наумов Рискьов.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-264/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно приемане на нови правила по чл.24а ал.10 от Закона за автомобилните превози.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-266/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2018г.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-265/07.01.2019г. от Георги Икономов - кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско.

 

 

You are here