ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 14.02.2019г.

На 14.02.2019г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-287/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост, находящи се в местността „Карагача” в гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-286/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне за разпореждане на обект, собственост на „Общински паркинги Банско” ЕООД.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-288/04.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно сключване на договор за дарение на компютри и монитори с Областна дирекция на МВР Благоевград.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-290/05.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-291/06.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно дарение на част от УПИ ІІ – 114, кв.9 по плана на с. Гостун в полза на Община Банско.

 

 

You are here