ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.03.2019г.

На 21.03.2019г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-299/07.03.2029г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на общинско жилище и приемане на пазарната му оценка, находящо се в гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-300/11.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-301/11.03.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Банско.

 

 

You are here