ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 17.04.2019г.

На 17.04.2019г. от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-318/04.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на водовземни съоръжения от находище на минерална вода „Добринище”, гр. Добринище, Община Банско,, минералната вода от които ще бъде предоставена за безвъзмездно ползване.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-319/04.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане за Обществена минерална баня, гр. Добринище, изградена върху поземлен имот с идентификатор 21498.350.133 по КК и КР на гр. Добринище.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-320/08.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане на имотите, собственост на Община Банско за 2019 г.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-321/08.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.323.1 и сграда с идентификатор 02676.501.323.2 по КК и КР на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-324/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради, находящи се в имот №010058 в землището на с. Гостун.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-325/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 

 

You are here