ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.05.2019г.

На 21.05.2019г. от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-335/30.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно освобождаване на Цветан Калоянов от поста член на Съвета на директорите на „Топлофикация Банско” АД.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-336/02.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от ПИ с идентификатор 02676.501.4584 по КК и КР на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-337/03.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно представителство на Община Банско в Сдружение „Долината на Места”.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-338/07.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-340/13.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на земеделски земи – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване ниви и друг вид земеделска земя с площ над 10 дка.

 

 

You are here