ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.06.2019г.

На 20.06.2019г. от 17,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-351/28.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.350.124, ПИ 21498.350.532 и ПИ 21498.350.533 по КК и КР на гр. Добринище.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-352/28.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ 02676.19.46 в местност „Грамадето”, землище на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-353/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост, за стопанската 2019 – 2020 г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-354/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд – частна общинска собственост, за стопанската 2019 – 2020 г., за които има подадени две и повече заявления.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-356/04.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план и утвърждаване на график за ползване на дървесина от гори, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2019г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-358/06.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ – частна общинска собственост, с №001434 в землището на с. Филипово.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-360/12.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно избор на нов представител на Община Банско в „Хидроенерджи Банско” АД.

 

 

 

You are here