ДНЕВЕН РЕД комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори 16.07.2019 г.

На 16.07.2019г. от 17,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

 

 

 

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-362/13.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2019г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-363/13.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон” в гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-374/28.06.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.5.1 по КК и КР на гр. Банско.

4. Разглеждане на заповед №ОА-АК-122/09.07.2019г. от Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград с вх. №ОС-С-91/10.07.2019г., относно Решение №1009/27.06.2019г. на Общински съвет-Банско.

 

You are here