ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 19.12.2018г.

На 19.12.2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-242/20.11.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.4444 по КК и КР на гр. Банско.

2. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-221/19.11.2018г. от Радослав Петаков, относно отпускане на стипендия за обучение във „Колеж по туризъм” гр. Благоевград.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-249/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за обект „Актуализация, допълнение и обединяване на изготвени проекти за ул. „Найден Геров” гр. Банско от о.т.945 до о.т.659 и изграждане на тротоарни настилки и осветление на ул. „Явор””.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2019 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-251/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на „Български ски пул” ЕООД за провеждане на Световна купа по ски алпийски дисциплини от 22.02 до 24.02.2019г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-253/11.12.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-127/07.12.2018г., относно изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-254/11.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-255/13.12.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-127/07.12.2018г., относно финансов план и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали франко временен горски склад на ТП „ДГС Добринище”.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

You are here