ДНЕВЕН РЕД К-я бюджет и финанси 17.01.2019г.

На 19.12.2018 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-272/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Чавдар Рахов.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-260/02.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно финансов план и ценоразпис на минимални продажни цени на дървени материали франко временен горски склад на ТП „ДГС Места”.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-269/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно общата численост и структурата на Общинска администрация Банско за 2019г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-270/11.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ с идентификатор 39614.15.172 по КК и КР на с. Кремен, Община Банско.

 

You are here