ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 14.02.2019г.

На14.02.2019г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-279/22.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Банско през 2018 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-285/29.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен отчет за изпълнение на управленската програма на кмета на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-281/23.01.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост в ПИ 02676.158.112 по КК и КР на гр. Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-35/06.02.2019г. от Димитър Русков – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно определяне на основното месечно възнаграждение на Георги Икономов – кмет на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-289/05.02.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметства Добринище, Филипово, Места и Кремен, Община Банско.

 

 

You are here