ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 19.12.2019 г.

На 19.12.2019 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-453/13.12.2019г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на одиторска фирма за извършване на одит на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД, утвърждаване на договора за управление и определяне размера на гаранцията, която ще бъде внесена от управителя на дружеството.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-492/11.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2020 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

 

 

You are here