ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 28.01.2020 г.

На 28.01.2020 г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-473/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на стратегия з управление на общинската собственост за периода 2019 - 2023 г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-474/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2020 година.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-475/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване на капитала на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-477/24.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно освобождаване на досегашния състав на Съвета на директорите на „ПФК Банско” ЕАД и избиране на нов Съвет на директорите.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-472/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост на служителите и работниците в Община Банско.

6. Разглеждане докладна записка с вх. №ОС-01-476/23.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2020 година.

 

 

You are here