ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.02.2020 г.

На 20.02.2020 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-464/07.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Стратегически план на Звеното за вътрешен одит в Община Банско за 2020г. – 2022 г. и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Банско за 2020 г. за сведение.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-173/09.01.2020 г. от Тодор Михайлов – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-466/10.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2020 година.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-467/10.01.2020 г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-486/07.02.2020 г. от Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за управление на Община Банско за периода 2019 – 2023 година.

 

 

You are here