ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 15.05.2020 г.

На 15.05.2020 г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-188/13.02.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-З-574/11.03.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

3. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-З-580/07.04.2020 г. от Тодор Тренчев – управител на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД за информация.

4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-195/10.03.2020 г. от Димитър Добрилов – заместник-директор на Агенция за държавна финансова инспекция, относно доклад и заключение към него от извършена финансова инспекция на „МБАЛ-Благоевград” АД за информация.

5. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-196/10.03.2020 г. от Бисер Михайлов – областен управител на Област Благоевград и председател на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД - Благоевград, относно протокол от заседание на Общото събрание, проведено на 27.02.2020 г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-180/29.01.2020 г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-500/10.03.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „Общински паркинги – Банско” ЕООД за 2019 г.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-505/02.04.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-502/13.03.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на месечна стипендия на Здравка Парапунова.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-480/30.01.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

 

 

You are here