ДНЕВЕН РЕД К-я местна политика в образованието и духовната сфера 15.05.2018г.

На 15.05.2018 г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-95/11.05.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Банско за 2018г.

 

 

You are here