ДНЕВЕН РЕД Комисия по мест. п-ка в образованието и духов. сфера 16.04.2019г.

На 16.04.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-314/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на защитените училища в Р България за учебната 2019-2020г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-315/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализиране на Списъка на средищните училища в Р България за учебната 2019-2020г.

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-316/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-317/01.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Р България за учебната 2019-2020 г.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-322/09.04.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отчетни доклади на читалищата на територията на Община Банско.

 

 

You are here