ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 19.01.2018г.

На 19.01.2018 г. от 15,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-8/15.01.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно проекто-бюджет приходи и разходи на Община Банско за 2018г.

 

 

You are here