ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 14.03.2018 г.

На 14.03.2018 г. от 16,30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-46/07.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно Годишен план за младежта на Община Банско за 2018г.

 

 

You are here