ДНЕВЕН РЕД К-я младежки дейности и спорт 18.09.2018г.

На 18.09.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по младежки дейности и спорт към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-193/12.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, освобождаване на Антон Бориславов Андонов като член на Съвета на директорите на „ПФК Банско” АД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

 

You are here