ДНЕВЕН РЕД К-я соц. п-ка, здравеопазване и сигурност на гражданите 21.08.2018г.

На 21.08.2018 г. от 16,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-173/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно отчет за изпълнение на бюджета на Община Банско към 31.12.2017г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-174/08.08.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-86/03.08.2018г., относно текущото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г. и Сборния отчет на средства от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-171/07.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на еднократна помощ на Иван Самарджиев.

4. Парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-157/17.07.2018г. от Елисавета Иванова Владимирова-Говедарева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-158/23.07.2018г. от Илия Георгиев Кръстев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-159/23.07.2018г. от Верка Димитрова Прешелкова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-160/24.07.2018г. от Раиса Георгиева Мехомийска от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-161/30.07.2018г. от Мегалина Ангелова Чакърова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-162/30.07.2018г. от Райна Сашова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-163/30.07.2018г. от Живка Александрова Горанова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-164/30.07.2018г. от Мария Александрова Неделчева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-165/30.07.2018г. от Генади Вержинов Ангелов от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-166/02.08.2018г. от Боян Лазаров Рахов от гр. Банско;

 

 

You are here