ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 14.03.2018 г.

На 14.03.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-41/23.02.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно кандидатстване на Община Банско по втора покана на програма за Трансгранично сътрудничество „България-Македония” по Приоритетна ос 2-Туризъм.

 

You are here