ДНЕВЕН РЕД К-я туризъм и екология 11.04.2018г.

На 11.04.2018 г. от 16,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-63/28.03.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на Община Банско за 2017г. и Програмата за управление на отпадъците на Община Банско за 2017г.

 

 

You are here