ДНЕВЕН РЕД К-я Туризъм и екология 19.12.2018г.

На 19.12.2018 г. от 15,45 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-250/07.12.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобряване на План-сметка за трите вида услуги за 2019 г. – сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, които се предлагат във всички населени места на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-21/13.12.2018г. от Петър Баряков – председател на Общински съвет-Банско, относно проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-Банско, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

You are here