ДНЕВЕН РЕД Комисия по туризъм и екология 20.05.2019г.

На 20.05.2019г. от 16 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по туризъм и екология сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-341/13.05.2019г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно приемане на отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2018г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2018г.

 

 

You are here