Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 27.09.2018 г.

На 27.09.2018г. от 9,30 часа в тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-193/12.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно освобождаване на Антон Бориславов Андонов като член на Съвета на директорите на „ПФК Банско” АД.

докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-187/30.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2018г.

докл. К. Загорчин

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-188/30.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Д. Русков

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-191/11.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Сдружение ФК „Балкан Добринище”.

докл. Д. Русков

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-192/11.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 09.10.2018г.

докл. Д. Русков

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-194/12.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на Валентина Ботева-Манчева, за участието на дъщеря й Михаела Манчева в „Детски Пирин фолк” гр. Сандански.

докл. Д. Русков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-195/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ 21498.158.21 по КК и КР на гр. Добринище, собственост на физически лица, за задоволяване на общински нужди.

докл. Д. Русков

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-198/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2018г.

докл. Д. Русков

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-200/20.09.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-101/14.09.2018г., относно кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за „Изграждане на водопровод и разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”.

докл. Д. Русков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-184/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на склад за зърнени храни, находящ се в имот №006247 в землището на с. Осеново.

докл. К. Загорчин

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-185/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на овчарник, находящ се в имот №003361 в землището на с. Осеново.

докл. К. Загорчин

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-186/27.08.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно продажба на краварник, находящ се в имот №006249 в землището на с. Осеново.

докл. К. Загорчин

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-190/07.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор 21498.187.5 в землището на гр. Добринище.

докл. К. Загорчин

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-196/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.157.12, местност „Благиица” по КК на гр. Добринище от „земеделска земя” в „за закрит плувен басейн””.

докл. К. Загорчин

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-197/14.09.2018г. от Георги Икономов – кмет на Община Банско, относно одобрение на проект за „Изменение на „ПУП - Парцеларен план (ПП) за трасе на водопровод за „Допълнително водоснабдяване на гр. Банско от местност „Караманица””.

докл. К. Загорчин

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-199/19.09.2018г. от Асен Кирицов – за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-18-101/14.09.2018г., относно определяне ред и условия разпределяне на броя на такситата между превозвачите, извършващи таксиметров превоз на територията на Община Банско.

докл. К. Загорчин

17. Парични помощи.

докл. К. Загорчин

 


You are here: